Wettelijk onderhoud van de verwarmingsketel

Onderhoud, een overbodige verplichting?

Een goed onderhouden en afgestelde installatie bespaart brandstof en spaart zo uw portemonnee en het milieu. De geleidelijke verstopping en ontregeling van uw verwarmingstoestellen leidt op termijn tot een stijgend verbruik en dus tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien vermindert een regelmatig nazicht van uw installatie het risico op pannes, die zich meestal voordoen op het slechtst denkbare ogenblik: midden in de winter...

Het onderhoud van uw verwarmingsketel is zelfs wettelijk verplicht. Een gasketel dient u om de twee jaar te laten nakijken. Een ketel die werkt op stookolie, steenkool, hout of pellets zelfs elk jaar. Die verplichting geldt voor de gebruiker van de cv-ketel. Huurt u de woning? Dan staat u dus zelf in voor het onderhoud.

Brussel

Sinds 1 januari 2011 is elke eigenaar van een verwarmingsketel van meer dan 20 kW verplicht de nieuwe voorschriften na te leven en zijn ketel regelmatig te laten controleren. Voor ketels op mazout, steenkool, hout of pellets is dit elk jaar, voor ketels op gas is dit om de drie jaar.

Bovendien moeten eigenaars van een installatie ouder dan 15 jaar, deze verplicht laten keuren.

Wallonië

Sinds 29 mei 2009 is een nieuw decreet in voege dat de eigenaar van een installatie verantwoordelijk stelt voor het goed functioneren van de installatie en de veiligheid ervan. In Wallonïe geldt dus ook een verplichte controle. Voor een ketel op mazout, steenkool, hout of pellets is dit jaarlijks, ketels op gas moeten een eerste keer gecontroleerd worden voor 29 mei 2013 en nadien om de drie jaar.

Vlaanderen

1. Eerste ingebruikname van een nieuwe installatie: verplichte keuring.

Voordat u uw nieuwe cv-ketel in gebruik neemt, laat u nakijken of het toestel milieuvriendelijk en veilig werkt. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op uw erkende onderhoudstechnicus vloeibare of gasvormige brandstof. Een dergelijke keuring vóór de eerste ingebruikname is een wettelijke verplichting voor de eigenaar waarbij u en uw gezin alle baat hebben. Deze verplichting geldt sinds 1 juni 2007 voor vloeibare en vaste brandstoffen en werd op 1 juni 2010 van kracht voor cv-ketels gestookt met gasvormige brandstoffen. De technicus gaat in de eerste plaats na of de installatie veilig werkt en er geen gezondheidsrisico’s zijn. Na de controle ontvangt u van de onderhoudstechnicus een keuringsrapport dat aangeeft of uw cv-ketel in gebruik mag worden genomen.

In dit kader heeft ACV Belgium een uniek concept en biedt de klant de mogelijkheid in te te tekenen op een 10 jaar garantie* op zijn verwarmingsinstallatie.

2. Onderhoud en nazicht van een verwarmingsinstallatie

Voor welke installaties?

Alle centrale verwarmingstoestellen die gebruikt worden voor verwarming en/of de aanmaak van sanitair warm water, zowel op gas, stookolie als vaste brandstof. Elke gas- en stookolieketel, met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW, moet op regelmatige tijdstippen een onderhoud krijgen. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel met een controle van de brander en de rookgassen. Ook elke ketel, zowel onder als boven 20 kW, met vaste brandstoffen zoals hout, houtpellets, kolen, etc. moet een periodiek onderhoud ondergaan.

Wanneer?

Om een optimale werking te verzekeren moeten installaties op stookolie en vaste brandstoffen jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen, en gasinstallaties om de 2 jaar. Deze kleine investering verlaagt het verbruik en verlengt de levensduur van ketel en brander.

Na reiniging/controle van de ketel en de schoorsteen moet de brander worden afgesteld overeenkomstig de hieronder opgesomde voorschriften die talrijker en strenger zijn dan voorheen. Ook de luchtafvoer en ventilatie van de stookruimte moeten voldoen aan de geldende norm. De onderhoudsbeurt eindigt met het testen van de goede werking van de installatie, waarna de technicus u een exemplaar van het reinigings- en verbrandingsattest overhandigt.

3. Verwarmingsinstallaties ouder dan 15 jaar: éénmalige verwarmingscontrole.

Oudere cv-ketels hebben vaak een erg laag rendement en verslinden daardoor energie. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar het betekent ook dat u elke maand nodeloos een hoge energierekening gepresenteerd krijgt. De prestaties van oudere centrale verwarmingsinstallaties worden daarom best eens grondig onder de loep genomen door een deskundige vakman. Zo’n eenmalig grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie is in Vlaanderen voortaan verplicht voor zowat alle cv-ketels die ouder zijn dan 15 jaar. Die doorlichting wordt een verwarmingsaudit genoemd.

De verwarmingsaudit moet gebeuren binnen een termijn van twee jaar nadat uw toestel 15 jaar oud is geworden. Indien uw verwarmingstoestel al werd onderzocht door een energiedeskundige in het kader van een energieaudit van uw volledige woning nadat het toestel 13 jaar oud werd, is geen bijkomende verwarmingsaudit meer verplicht. Dit geldt voor toestellen tot 100 kW.

Na dat onderzoek krijgt u een verwarmingsauditrapport, een deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van uw oude installatie te verbeteren. Ook verneemt u of het slim is om uw oude ketel te vervangen door een moderne, zuinige cv-ketel. Uiteraard bepaalt u zelf of en hoe u dat advies verder ter harte neemt.

Wettelijk onderhoud

Wat als mijn installatie niet conform is?

Wanneer uw installatie niet beantwoordt aan de eisen van de nieuwe geldende regelgeving, krijgt u 3 maanden de tijd om uw installatie in orde te brengen en hiervan het bewijs te leveren (een nieuw keuringsrapport voor nieuwe installaties, een nieuw reinigings- en/of verbrandingsattest voor de periodieke controle).

Wie mag de keuring, het onderhoud of de audit van mijn installatie uitvoeren?

De keuring van uw verwarmingsinstallatie vóór de eerste ingebruikname, het onderhoud en de afstelling gedurende de daaropvolgende jaren, en de audit na 15 jaar mogen enkel worden uitgevoerd door een erkende technicus. Neem contact op met uw Regionaal Centrum voor het adres van een erkende technicus.

Geldt deze regelgeving ook voor installaties op gas?

Ja, installaties gevoed met vaste brandstof en, sinds 1 juni 2007, verwarmingsinstallaties op gas zijn ook onderworpen aan deze regelgeving.

Onderhouds- en controleregels van cv-installaties (installaties die bestaan uit slechts één toestel van minder dan 100 kW)


Brandstof Keuring vóór de eerste ingebruikname van een nieuw centraal stooktoestel (eenmalig) Periodieke onderhoudsbeurt Verwarmingsaudit (eenmalig, binnen een termijn van 2 jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden)
Vast (steenkool, hout, pellets) Alle toestellen vanaf 1 juni 2007 in gebruik genomen (keuring door een erkende technicus of geschoolde vakman) Jaarlijks voor alle toestellen (onderhoudsbeurt door geschoolde vakman) Alle toestellen boven 20 kW (door erkende technicus verwarmingaudit)
Stookolie Alle toestellen vanaf 1 juni 2007 in gebruik genomen (keuring door een erkende technicus vloeibare brandstof) Jaarlijks voor toestellen vanaf 20 kW (onderhoudsbeurt door erkende technicus vloeibare brandstoffen) Alle toestellen boven 20 kW (door erkende technicus vloeibare brandstoffen)
Gas Alle toestellen die vanaf 1 juni 2010 in gebruik genomen (keuring door een erkende technicus gasvormige brandstof) Elke twee jaar voor toestellen vanaf 20 kW (onderhoudsbeurt door erkende technicus gasvormige brandstoffen) - eerste onderhoudsbeurt vóór 1 juni 2010 Alle toestellen boven 20 kW (door erkende technicus gasvormige brandstoffen)
Geleverd certificaat Keuringsrapport (door de eigenaar te bewaren bij het toestel) Reinigings- en verbrandingsattest (de gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar) Verwarmingsauditrapport (door de eigenaar te bewaren zolang het toestel in gebruik is)

* 10 jaar ACV-garantie en Smart for Life onder bepaalde voorwaarden